Podstatné mená

Charakteristika

 • „Podstatné mená sú plnovýznamový ( môžu byť vetnými členmi ) a ohybný (môžeme ich skloňovať ) slovný druh, ktorým pomenúvame osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje.“

Delenie:

 1. Všeobecné: matka, pes, stolička, múdrosť, beh

Vlastné: Peter, Bratislava, Dunaj

 1. Konkrétne: ( hmotné – môžeme vidieť/chytiť ): matka, stolička, Peter

Abstraktné: ( nehmotné – nemôžeme ich chytiť ): múdrosť, radosť, beh

Gramatické kategórie:

 1. rod: mužský, ženský, stredný
 2. číslo: jednotné- singulár, množné- plurál
 3. pád: Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál
Vzory:

 • M. r. : chlap, hrdina, dub, stroj, + kuli
 • Ž. r. : žena, ulica, dlaň, kosť, + gazdiná,
 • S. r. : mesto, srdce. Vysvedčenie, dievča

Mužský rod :

Životné : – označujú živé osoby,

 • pri určovaní si pomáhame zámenom ten (sg.), tí (pl.)
 • Vzory: 1. Chlap ( zakončené na spoluhlásku- učiteľ, o/u- dedo )
 • Hrdina ( zakončené na a- huslista, futbalista )
 • Kuli ( zakončené na i/í/y/ý/l/ĺ/ľ- grizly )

 

Neživotné : – označujú neživé predmety alebo živočíchy

 • pri určovaní si pomáhame zámenom ten (sg.), tie (pl.)
 • Vzory: 1. Dub ( zakončené na tvrdú/ obojakú spol.- dom )
 • Stroj ( zakončené na mäkkú spol.- kroj )

Pozor : – slová cudzieho pôvodu zakončené na as/es/us ( napr. Amadeus ):

 1. skloňovanie ( prípona je len v N sg., pri skloňovaní odpadáva )
 • Amadeus- Amadea ꭗ  Amadeus- Amadeusa
 1. Vzor- chlap

Zvieracie podstatné mená- skloňovanie:

 • (skoro ) vždy: sg. – chlap, pl. – dub/stroj
 • výnimky: ( PES, VLK, VTÁK, BÝK )- pl. psi- chlap, psy- dub

Ženský rod :

Vzory pre ženský rod:

 1. Žena ( zakončené na a, pred ktorým je tvrdá spoluhláska- učiteľka )
 2. Ulica ( zakončené na a, pred ktorým je mäkká spoluhláska- mulica )
 3. Kosť ( zakončené na spoluhlásku, v pl. i- os/i )
 4. Dlaň ( zakončené na spoluhlásku, v pl. e- posteľ/e )
 5. Gazdiná ( zakončené na ná- princezná, stryná )
 • Pozor : – skloňovanie slova pani:
 1. stojí samostatne/ všeobecné označenie- skloňujeme

N: pani                           N: panie
G: panej                         G: paní
D: panej                         D: paniam
A: paniu                         A: panie
L: panej                          L: paniach
I: paňou                          I: paniami

 1. stojí pred slovom/ je súčasťou oslovenie- neskloňujeme

pani Javorová- pani Javorovej, pani doktorka- pani doktorku
 
           – slová cudzieho pôvodu zakončené na ea ( napr. orchidea, Kórea…):

N: orchidea                                  N: orchidey- žena
G: orchidey- žena                       G: orchideí- ulica
D: orchidei- ulica                        D: orchideám
A: orchideu                                  A: orchidey- žena
L: orchidei- ulica                         L: orchideách
I: orchideou                                 I: orchideami

Stredný rod :

Vzory pre stredný rod:

 1. Mesto ( zakončené na o- cesto, kreslo )
 2. srdce ( zakončené na e- plece )
 3. vysvedčenie ( zakončené na ie- presvedčenie )
 4. dievča (zakončené na a/ä- dieťa, žriebä )
 • Pozor : – slová cudzieho pôvodu zakončené na eum/ium/um (gymnázium):
 1. skloňovanie ( v Genitíve m odpadáva )
 • gymnázium- gymnázia

ꭗ gymnázium- gymnáziuma

( Akuzatív kto? Čo? – zhodný s Nominatívom )

 1. Vzor- mesto
 • Špeciálne skupiny PM :
 • Pomnožné podstatné mená :

– tvarom množného čísla pomenúvajú jednu vec

– skloňovanie:

 • mužský rod: vzor dub- y
 • vzor stroj- e
 • ženský rod: vzor žena- y
 • vzor ulica- e
 • stredný rod: vzor mesto- a, á
 • Vzor srdce- ia

 

! pri určovaní vzoru si pomáhame Lokálom !

– slová, ktoré patria do tejto skupiny:

Kríže, okuliare, Michalovce, Madunice, sane, šaty, preteky, dostihy,  vráta, prsia, bradlá…

 • Hromadné podstatné mená :

– tvarom jednotného čísla pomenúvajú viacero vecí/ celú skupinu

– skloňovanie:
Vzor určíme podľa koncovky, teda podľa pravidiel uvedených vyššie
– slová, ktoré patria do tejto skupiny:
Žiactvo, vtáctvo, skálie, prútie, mládež, batožina…

 • Nesklonné podstatné mená :

– neskloňujeme ich, vo všetkých pádoch majú rovnaký tvar
– slová, ktoré patria do tejto skupiny:
Filé, kupé, resumé, defilé…
Autor: Alexandra Jasmína Jursová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *